Túnels de desgreixatge

  • Túnels de desgreixatge
  • Túnels de desgreixatge
  • Túnels de desgreixatge

La finalitat d'un túnel és la de desgreixar i adequar les peces, abans de l'aplicació de la pintura, per a millorar l'adherència a les peces de la mateixa.

Per a completar el tractament necessari, el túnel comprèn els següents elements:

  • Cos: Format per un tancament en xapa inoxidable qualitat AISI 304 2b.
  • Transportador: Format per bastidors amb ganxo per a desplaçar les peces suspeses per l'interior del cos del túnel.
  • Volutes d'aspiració: Proveïdes de ventiladors que permeten l'extracció dels vapors.
  • Rampes: Constituïdes per un conjunt de canonades i filtres de aspersió que projecten contra les peces el producte aquós que realitza el tractament.
  • Cubas: Construïdes en xapa inoxidable qualitat AISI 304 o 316 2b depenent del producte a utilitzar i proveïdes de tapes, filtres, desbordadors i desguassos. Aquestes contenen els líquids que són aspirats per a tractar les peces.